Logo

 
    รับตกแต่งภายใน เชียงใหม่ About Us - รับตกแต่งภายใน เชียงใหม่ Service - รับตกแต่งภายใน เชียงใหม่ Portfolio - รับตกแต่งภายใน เชียงใหม่ Interior Tip - รับตกแต่งภายใน เชียงใหม่ Contact Us - รับตกแต่งภายใน เชียงใหม่

รับเขียนแบบบ้าน
ออกแบบ ตกแต่งภายใน

  ศู น ย์ ร ว ม มื อ อ า ชี พ
 ด้ า น ง า น ต ก แ ต่ ง
 
  เ ร า คื อ ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ค ว า ม ง า ม คู่ กั บ ป ร ะ โ ย ช น์
ใ ช้ ส อ ย ที่ ล ง ตั ว
เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ เ ห นื อ ร ะ ดั บ ข อ ง คุ ณ
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
   
 ป ร ะ วั ติ ก า ร ทำ ง า น  
  PRODEC CENTER LIMITED PARTNERSHIP ก่อตั้งขึ้น
จาก อ.พงศธร นุเสน และ อ.สุธน สนธิทิม
ทั้งคู่จบการศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาสภาปัตยกรรมภายใน เมื่อปี พ.ศ. 2543
 
 


ช่ ว ง ปี  พ. ศ.  2 5 4 2 - 2 5 4 4

อ.พงศธร นุเสน ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์พิเศษสอนใน
รายวิชา การออกแบบตกแต่งภายใน ที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
ลำปาง ผลงานขณะที่สอนในปี พ.ศ.2543
ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายวิชาออกแบบตกแต่งภายในระดับอาชีวะศึกษา

ปี พ. ศ.  2 5 4 4 - 2 5 4 6
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ยุทธนา เหมาะประสิทธิ์ มัณฑนากร
ผู้มีชื่อเสียง ระดับประเทศ มีผลงานทาง นิตยสาร หลายฉบับ
เช่น บ้านและสวน, บ้านในฝัน, DAY BED, HOME&DECOR

ปี พ. ศ.  2 5 4 6 - 2 5 4 9
อ.พงศธร นุเสน เป็นมัณฑนากร และหัวหน้า แผนกตกแต่งภายใน
บริษัท รวมโชคโฮม จำกัด ดูแลงานตกแต่งบ้านตัวอย่าง
โครงการ เดอะลากูนน่าโฮม เฟส 2, เฟส 3, เฟส5, เฟส6,
เฟส7 ปัจจุบัน บ้านตัวอย่างที่ได้รับการตกแต่ง ทางโครงการได้
ขายไปจนหมด

ปี พ. ศ.  2 5 4 2 - 2 5 4 3
อ.สุธน สนธิทิม เป็น อาจารย์พิเศษ สอนวิชา ออกแบบตกแต่งภายใน ที่สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ เป็นอาจารย์ฝึกสอน

ปี พ. ศ.  2 5 4 3 - 2 5 4 9
เป็นผู้ช่วย อ.ยุธนา เหมาะประสิทธิ์ จนมีผลงานเป็นของตัวเอง
ในนิตยสาร บ้านในฝัน ฉบับที่ 130, 134, 135

ปี พ. ศ.  2 5 49
อ.พงศธร และอ.สุธน จึงได้ ออกจากงานประจำ
และได้ร่วมกันก่อตั้ง PRODEC CENTER LIMITED PARTNERSHIP ขึ้น


ผลงานในช่วงเริ่มต้น

ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ จ.ลำพูน
ห้องจัดนิทรรศการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
อาคาร 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สรรพากร จ.เชียงใหม่

 

 
 
    Web Design By Gomew