logo prodec center

 สถาปัตยกรรมและ
งานก่อสร้าง

  ศู น ย์ ร ว ม มื อ อ า ชี พ
 ด้ า น ง า น ต ก แ ต่ ง
 
  เ ร า คื อ ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ค ว า ม ง า ม คู่ กั บ ป ร ะ โ ย ช น์
ใ ช้ ส อ ย ที่ ล ง ตั ว
เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ เ ห นื อ ร ะ ดั บ ข อ ง คุ ณ
 

 

โทร 053-852390, 085-8663883  
Speak English 085-8116896
job@prodeccenter.com

แนวคิดการออกแบบบ้าน
- แนวคิดการออกแบบมาจากไหน
- ความทรงจำในวัยเด็ก
- รูปภาพบรรยากาศที่ชอบ
- นิตยสารเกี่ยวกับบ้าน
- ภาพถ่าย

แบบบ้าน

สไตล์ของบ้าน

HOME บริการของเรา ผลงานของเรา สถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง ติดต่อเรา  

แนวคิดการออกแบบบ้าน
    การปลูกบ้าน  ก็เปรียบได้กับการสร้างความฝันให้กลายเป็นจริง  จากจินตนาการสู่สิ่งที่สัมผัสได้  การออกแบบบ้านในฝันต้องตามใจผู้ที่จะเข้าไปอยู่อาศัย  โดยท่านและคู่สมรส(ถ้ามี)ต้องเป็นหลักในการให้แนวคิดและสไตล์ของบ้านแก่ผู้ออกแบบโดยควรเปิดรับความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัวด้วย

แนวคิดการออกแบบมาจากไหน
แนวคิดหรือ  Concept  ในการออกแบบบ้านในฝันของท่านอาจมาจากหลายทาง  ซึ่งท่านเองอาจมีแนวคิดของแบบบ้านอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว  ซึ่งมาจากสิ่งที่ได้สั่งสมไว้ดังนี้

ความทรงจำในวัยเด็ก
    ภาพความทรงจำในวัยเด็กที่ท่านประทับใจ  เช่น  บ้านสวนที่มีนอกชานนั่งเล่นพูดคุยกัน  เป็นที่ที่คุณลุงคุณป้านั่งเล่านิทานให้ฟัง  ห้องครัวที่คุณแม่ทำอาหารแสนอร่อยให้ทาน  คลองหลังบ้าน  ต้นไม้ใหญ่  หรือ  ชิงช้าที่ได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆเป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ท่านอาจกำหนดให้ผู้ออกแบบว่าอยากมีพื้นที่อย่างนี้ๆอยู่ในบ้านด้วย

รูปภาพบรรยากาศที่ชอบ
    สำหรับภาพความทรงจำข้างต้น  บางท่านอาจไม่สามารถสื่อให้ผู้ออกแบบเข้าใจได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นการหาภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์บรรยากาศบ้านที่ต้องการให้กับผู้ออกแบบ  จะช่วยให้การออกแบบทำได้ตรงความต้องการให้กับผู้ออกแบบ  ทำได้ตรงความต้องการมากขึ้น  สำหรับแหล่งข้อมูลที่ท่านสามารถหาภาพบรรยากาศบ้านได้อาจมาจาก

  •  นิตยสารเกี่ยวกับบ้าน

    ปัจจุบันมีนิตยสารและหนังสือเกี่ยวกับบ้านที่วางจำหน่ายอยู่มากมายหลายฉบับ  ซึ่งท่านอาจหาซื้อหามาดู  เพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบได้  นอกจากนี้หนังสือเก่าซึ่งมีทั้งหนังสือไทยและหนังสือจากต่างประเทศอาจเป็นทางเลือกที่ดี  เนื่องจากจะช่วยประหยัดค่าหนังสือได้มาก  โดยท่านสามารถซื้อจากร้านขายหนังสือเก่าที่สวนจตุจักรหรือซื้อในงานสัปดาห์หนังสือซึ่งจะจัดปีละ  2 – 3  ครั้ง

  • ภาพถ่าย

    หากท่านเริ่มคิดที่จะสร้างบ้าน  การถ่ายภาพแบบบ้านที่ท่านเห็นแล้วรู้สึกชอบไว้  จะมีประโยชน์มากในการช่วยกำหนดแนวคิดบ้านของท่านได้มาก  โดยนอกจากแบบบ้านจากมุมมองภายนอกแล้ว  ภาพถ่ายภายในห้องต่างๆจากบ้านเพื่อนหรือห้องโรงแรมที่ได้ไปพัก  ก็จะมีประโยชน์เช่นเดียวกัน  ในการกำหนดแนวทางการจัดเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งห้องต่างๆ การท่องเที่ยวดูบ้านดูเมืองในกรุงเทพฯหรือในต่างจังหวัด  จะช่วยให้แนวคิดในการออกแบบบ้านได้เป็นอย่างดี  และสำหรับผู้สนใจบ้านในสไตล์ที่แตกต่างออกไป  การท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ให้เห็นถึงบรรยากาศบ้านที่อาจจะตรงใจท่าน  สำหรับแนวคิดบรรยากาศบ้านสไตล์ยุโรปจากการท่องเที่ยวได้แสดงไว้เป็นตัวอย่างดังนี้

ข้อมูลทางบรรณานุกรม หอสมุดแห่งชาติ
วิสูตร จิระดำเกิง, หนังสือไอเดียออกแบบบ้าน, ปทุมธานี: กรรณกวี, 2554 หน้า 1-3
 
chiangmai construction, รับสร้างบ้านเชียงใหม่, ออกแบบบ้าน เชียงใหม่, รับสร้างบ้านเชียงใหม่, ออกแบบบ้านเชียงใหม่, รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่, สถาปนิก เชียงใหม่
 สถาปนิก เชียงใหม่

PRODEC CENTER LIMITED PARTNERSHIP
Our Service : Home Plan, Home Design, Home Building, Home Decorations, Garden Landscape, Design Addition Building, Contractor
Web Design Chiang Mai, Thailand
webmail

ตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน สำนักงาน ออกแบบบ้าน