logo prodec center

 สถาปัตยกรรมและ
งานก่อสร้าง

  ศู น ย์ ร ว ม มื อ อ า ชี พ
 ด้ า น ง า น ต ก แ ต่ ง
 
  เ ร า คื อ ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ค ว า ม ง า ม คู่ กั บ ป ร ะ โ ย ช น์
ใ ช้ ส อ ย ที่ ล ง ตั ว
เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ เ ห นื อ ร ะ ดั บ ข อ ง คุ ณ
 

 

โทร 053-852390, 085-8663883  
Speak English 084-0467432
job@prodeccenter.com

แนวคิดการออกแบบบ้าน

แบบบ้าน
- แบบบ้านสำเร็จรูป

สไตล์ของบ้าน

HOME บริการของเรา ผลงานของเรา สถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง ติดต่อเรา  

แบบบ้าน
    ผู้คิดเดินทาง  ย่อมต้องรู้จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนก่อนออกเดินทางเช่นเดียวกับการจะสร้างบ้าน  ท่านต้องมีรูปแบบของบ้านที่ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างทั้งนี้ท่านอาจจะหาแบบก่อสร้าง  โดยการเลือกซื้อจากผู้ให้บริการขายแบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปหรืออาจจ้างผู้ออกแบบทำการออกแบบบ้านของท่านโดยเฉพาะก็ได้  โดยทั้งสองวิธีมีความเหมาะสมในการเลือก  ดังนี้

แบบบ้านสำเร็จรูป
    แบบบ้านที่จะใช้ในงานก่อสร้างปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่ขายแบบบ้าน  สำหรับใช้ในการก่อสร้าง  โดยวิศวะกรและสถาปนิกลงนามรับรองแบบ  เพื่อขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยในราคาที่ไม่แพงเกินไป  โดยบ้านพักอาศัยหนึ่งถึงสองชั้นทั่วไปอยู่ประมาณ  50,000  ถึงมากกว่า  100,000  บาท  ขึ้นกับแบบบ้านใหญ่หรือเล็กจำนวนชุดของพิมพ์เขียวและการแก้ไขแบบเพิ่มเติม

    แบบบ้านที่เลือกซื้อ  ควรมีความเหมาะสมกับขนาดที่ดิน  โดยดูจากแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยว่ามีห้องต่างๆตามที่ท่านและสมาชิกต้องการหรือไม่เป็นอันดับแรก  ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกควรเป็นอันดับรองเพราะสามารถเลือกได้ภายหลัง  ทั้งนี้แบบบ้านสำเร็จรูปอาจมีข้อจำกัดที่ไม่ตรงใจผู้ซื้อทั้งหมดทีเดียว  โดยหากต้องปรับปรุงแบบบ้างก็สามารถทำได้  โดยผู้ให้บริการอาจขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

    การเลือกแบบบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากเกินไป  ก็จะส่งผลถึงค่าก่อสร้างที่สูงตามขึ้นไปด้วย  ดังนั้นควรเลือกแบบที่มีจำนวนห้องและพื้นที่พอเหมาะซึ่งไม่จำเป็นต้องใหญ่  โดยบ้านขนาดเล็ก  ที่มีการปรับแบบให้เป็นห้องโถงเอนกประสงค์แทนการกั้นห้องเป็นส่วนๆหรือการยกระดับฝ้าให้สูงขึ้น  มีหน้าต่างและช่องแสงในตำแหน่งที่เหมาะสม  จะทำให้บ้านดูกว้างขวางขึ้น

    แบบที่ซื้อสามารถเลือกให้กลับด้านซ้ายเป็นขวาได้เหมือนดูในกระจกเงา  เนื่องจากอาจมีความเหมาะสมมากกว่า  ในด้านทิศทางลม  แสงแดด  หรือสภาพบ้านเพื่อนบ้านที่ติดกัน  เป็นต้น  โดยจำนวนชุดของแบบพิมพ์เขียวและลายประกอบแบบที่ต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างต้องใช้  5  ชุด  พร้อมรายการคำนวณของวิศวะกรโครงสร้าง  โดยอาจเตรียมเผื่อใช้ในงานก่อสร้างอีก  2 – 3  ชุด  โดยขนาดของแบบก่อสร้างจะเริ่มจากขนาด  A3  ขึ้นไป

    สำหรับผู้ให้บริการบางราย  มีบริการประมาณราคากลางงานก่อสร้างให้ด้วย  ซึ่งอาจจะขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  โดยจะจัดเตรียมเป็นบัญชีปริมาณงานพร้อมราคาต่อหน่วย  เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถใช้ประกอบในการพิจารณาจัดจ้างผู้รับเหมาและใช้ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างส่วนที่จะซื้อเอง

    หากไม่มีราคากลาง  ท่านอาจให้ผู้รับเหมาที่ท่านสองสามราย  ช่วยนำแบบไปคิดเพื่อเสนอราคา  โดยท่านจะสามารถทำการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาเหมาะสมซึ่งอาจจะไม่ราคต่ำที่สุด  แต่ท่านมีความมั่นใจมากกว่ามาทำการก่อสร้างต่อไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรม หอสมุดแห่งชาติ
วิสูตร จิระดำเกิง, หนังสือไอเดียออกแบบบ้าน, ปทุมธานี: กรรณกวี, 2554 หน้า 33-36
 
chiangmai construction, รับสร้างบ้านเชียงใหม่, ออกแบบบ้าน เชียงใหม่, รับสร้างบ้านเชียงใหม่, ออกแบบบ้านเชียงใหม่, รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่, สถาปนิก เชียงใหม่
 สถาปนิก เชียงใหม่

PRODEC CENTER LIMITED PARTNERSHIP
Our Service : Home Plan, Home Design, Home Building, Home Decorations, Garden Landscape, Design Addition Building, Contractor
Web Design Chiang Mai, Thailand
webmail

ตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน สำนักงาน ออกแบบบ้าน