logo prodec center

 สถาปัตยกรรมและ
งานก่อสร้าง

  ศู น ย์ ร ว ม มื อ อ า ชี พ
 ด้ า น ง า น ต ก แ ต่ ง
 
  เ ร า คื อ ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ค ว า ม ง า ม คู่ กั บ ป ร ะ โ ย ช น์
ใ ช้ ส อ ย ที่ ล ง ตั ว
เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ เ ห นื อ ร ะ ดั บ ข อ ง คุ ณ
 
 
โทร 053-852390, 085-8663883  
Speak English 085-8116896
job@prodeccenter.com
HOME บริการของเรา ผลงานของเรา สถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง ติดต่อเรา  
บริการของเรา

รับออกแบบ/ก่อสร้าง/และปรับปรุงต่อเติม/อาคารทุกชนิด  ด้วยสไตล์ที่หลากหลาย  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  สวยงาม  ทันสมัย  สะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว  เติมเต็มความใฝ่ฝันของคุณด้วยราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น  บ้าน/สำนักงาน/หอพัก/อพาร์ตเมนต์/คอนโดมิเนียม/โรงแรม  และอาคารร้านค้าต่างๆ

สถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง

     PRODEC  CENTER  ตอบสนองคุณได้ทุกความต้องการจากสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ  มากด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อความพึงพอใจแก่ผู้มอบความไว้วางใจให้เราอย่างเต็มที่  ผลงานของเราที่ผ่านมาได้รับความเชื่อถือจึงบอกต่อๆ
กันไป  ทำให้เราเติบโตยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจ

     PRODEC  CENTER  รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเราเสมอมา  เราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้  จะมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากร  เทคโนโลยี  มาตรฐานการก่อสร้าง  และการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้น  เราหวังว่างานบริการด้านนี้ท่านจะนึกถึงเราเป็นอันดับแรก

วัสดุที่เราเลือกใช้ได้มาตรฐาน

chiangmai construction, รับสร้างบ้านเชียงใหม่, ออกแบบบ้าน เชียงใหม่, รับสร้างบ้านเชียงใหม่, ออกแบบบ้านเชียงใหม่, รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่, สถาปนิก เชียงใหม่
 สถาปนิก เชียงใหม่

PRODEC CENTER LIMITED PARTNERSHIP
Our Service : Home Plan, Home Design, Home Building, Home Decorations, Garden Landscape, Design Addition Building, Contractor
Web Design Chiang Mai, Thailand
webmail

ตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายในบ้าน สำนักงาน ออกแบบบ้าน